Пишете ни

Онлайн платформата на НМД „СЛУЧИЛИЩЕ“

Какво е „Случилище“
Случилище е онлайн платформа и ресурсен център, в който можете да:
 • откриете и споделите добри практики, приложими на ниво училище, от учители и директори за учители и директори като „Как да се създаде клуб по планинарство?“, „Как да проведем интерактивна родителска среща?“, „Как се развива четивна грамотност чрез извънкласни дейности“ и пр.
 • откриете и споделите добри практики от ученически обединения за ученически обединения: „Как можем да подновим училищната библиотека“; „Как да създадем по- приятно пространство за прекарване на междучасията“; „Как можем да наберем средства за реализацията на нашите идеи“ и пр.
 • получите достъп до материали - наръчници, доклади, статии и пр., създадени от различни неправителствени организации, част от които могат да се ползват от други НПО или училищата;
 • намерите възможности за обучения от НПО за педагогически екипи;
 • се запознаете с обяви за дарения от бизнеса към училища: дивани, столове, етажерки, „изостанали“ тефтери – всичко, което може да се използва в българското школо.
 • да откриете новини и възможности за участия в конкурси, проекти по Еразъм и пр.
Защо „Случилище“?
При първия етап на проект „Училището като център в общността“ получихме кандидатури от над 160 български училища от цялата страна. Въпреки различните им особености, в своите кандидатури всички те споделиха, че срещат сходни проблеми с ниска мотивация на учениците, проблеми при работа с родители и пр. Въпреки сходните проблеми, повечето от тези училища се опитват самостоятелно да преодоляват трудностите, които срещат. Така по естествен път се роди нашата идея за онлайн среда, в която училищата да могат да споделят своята добре свършена работа и да се поучават от чуждия опит. В последствие идеята се разви и вече обхваща следните области:
 • Предучилищно образование;
 • Приобщаващо образование;
 • Гражданско и здравно образование;
 • Отпадане от училище;
 • Дигитална грамотност;
 • Превенция на насилието;
 • Ученическо самоуправление;
 • Работа с родители;
През март тази година проектът ни за онлайн платформа беше одобрен от “Tellus Community Board”, които финансираха и изпълнението му. С помощта на Враца Софтуер, също членове на Мрежата, платформата и нужната база данни вече са готови.
Целеви групи:
 • Учители от цялата страна, отворени към иновации в учебния процес.
 • Директори на училища, Регионални инспекторати на МОН.
 • Ученици и неформални ученически обединения.
 • НПО членове на НМД.
 • Младежка мрежа „Мегафон“.
 • НПО, които не са членове на НМД, но работят в сферата на образованието.
 • Социално отговорният бизнес, който има интерес да подкрепя образователни проекти.
Кога започваме?
Официалният пуск на „Случилище“ ще бъде на 01.11.2016г на адрес sluchilishte.bg. Не напразно се спряхме на датата, защото ние виждаме „Случилище“ като място за споделя на опит от будители за будители. Една платформа за споделяне на добри практики е добра до толкова до колкото всички ние сме склонни да споделим трудностите, които сме преодолели в работата ни в сферата на образованието, успехите ни и как сме ги достигнали.