Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Преодоляване на социалната изолация на учениците picture
Населено място
Победа, общ. Добричка, обл. Добрич
Училище
ОУ „Добри Войников”
Брой редовни ученици
до 150
Име на описваната инициатива
Преодоляване на социалната изолация на учениците
Лице за контакт - име
Галина Тошкова
Длъжност
Директор
Телефон
-
Електронна поща
ou_d.voynikov@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
В работата си проявяваме старание и всеотдайност, но въпреки това, ние сме изправени пред проблеми, основните от които са: обхващане и задържане на учениците в училище; високият брой неизвинени отсъствия; ниската мотивация у ромските деца за учене и личностно развитие; лошо владеене на българския език и беден речников запас; неангажираност на голяма част от родителите към образованието...
Кратко описание
Една от основните цели на инициативата е преодоляване на социалната изолация на учениците и участие в различни конкурси. Наред с многобройните участия в различни национални конкурси през 2016 година танцов състав „Хоп-троп” към училището участва на международен фолклорен фестивал „Слънчева олимпия“ в с. Кранево.
Целева група
Ученици
Цели
Задържане на учениците в училище и повишаване на мотивацията им за учене; Развитие на творческия потенциал на учениците;Създаване на училищна общност и екипност сред учители и ученици.
Активности и времева рамка
През учебните 2019/2010 и 2010/2011 г. занятията в състава се ръководят от различни учители от училището, и се финансират по проект „Намаляване отпадането на ромските ученици от училище” към ЦМЕДТ „Амалипе”, гр. В. Търново.Следва финансиране и преобразуване на състава в Музикално-театрална студия „Звънче” през 2011/2012 г. като дейност по проект „Етнопалитра” към ЦОИДУЕМ.От учебната 2012/2013 г. съставът се преобразува в танциов състав „Хоп-троп” . През учебните 2013/2014 и 2014/2015 г. танцовия състав работи под формата на СИП „Танци на народите” . През учебната 2015/2016 г. танцовият състав работи като СИП „От ритъм в ритъм”. За първи път съставът участва в международен фестивал – „Слънчева Олимпия”.През следващата учебна година Танциов състав „Хоп-троп” ще работи с 2 възрастови групи по проект „Твоя час” по ОП НОИР.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Възнаграждения за учителите, работещи със състава са получавали от бюджета на училището, около 200 лв. на учебна година или когато е получавано финансиране по проект, от 500 до 650 лв. на година.Финансирането за хореограф винаги е от 600 до 800лв. за учебна година.
Ресурси - човеко-часове
За реализиране на инициативата бе необходимо място за съхранение на облеклата; от 4 до 10 часа седмично за репетиции, включително и през ваканциите, ръководител на танцовия състав, хореограф и техни помощници за преобличане и придвижване на състава.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Всяка година пред училището стои предизвикателството да осигури допълнителни финансови средства за хореограф. За тази цел училището кандидатства по проекти и използва средства на училищното настоятелство.
Тема(и)
Отпадане от училище, Приобщаващо образование
Основни предизвикателства
Основно предизвикателство се оказа намирането на допълнителни средства за финансиране на хореографа. Изработването на костюми, закупуване на озвучителна техника също се изискваха допълнителни ресурси извън бюджета на училището.
Елементи, които се получиха най-добре
Стартираха т.нар. „Танцови междучасия”. В рамките на инициативата във фоайето на училището в междучасията се организират танци, надигравания и различни танцови забавления.
Постигнати цели
Една от най-важните цели, които екипът ни си беше поставил, а именно мотивиране на учениците и излизането им от социалната изолация бе постигната. Фолклорния състав има многобройни участия в различни национални и международни фестивали и конкурси.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Ако сега стартираме инициативата ще осигурим поне малко средства, учител с подходящи умения и хореограф още при сформирането на танцовия състав. Натрупания опит вече ни помага при организиране на нови инициативи.
Продължение
Новата идея е възстановяване на фанфарния оркестър към училището, който е съществувал преди повече от 30 години. До момента сме осигурили инструментите, учител със специалност музика и възможност да финансираме идеята по проект. Търсим специалист за ремонт на осигурените инструменти и музикант.
Практически препоръки
Много често, гледани от позицията на дейностите и възможностите за работа с ученици в училища и школи в дори и малък град, успешни в много направления инициативи се пренебрегват заради реализирането им от малко, селско, ромско училище, без да се отчитат фактори като етнически състав и брой на ученици, финансови възможности и брой учители, което демотивира. За реализиране на всяка инициатива най-важни са желанието, високите изисквания, вярата в успеха и мноого инат.
Към добри практики