Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Включване на родителите в училищната дейност picture
Населено място
Панагюрище
Училище
СОУ „Нешо Бончев”
Брой редовни ученици
над 500
Име на описваната инициатива
Включване на родителите в училищната дейност
Лице за контакт - име
Веска Барова
Длъжност
Директор на СОУ „Нешо Бончев”
Телефон
0893625847
Електронна поща
sou_n_bonchev@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Училището се стреми да привлече и включи активно родителите в обучителния процес. В своята насоченост ,то полага усилия да бъдат включени родители и семейства, като се организират събития, свързани с празничния календар на България, участват в открити уроци и други мероприятия. По този начин родителите и семействата влизат в активна роля, споделяща успехите на собствените деца и няма да бъдат пасивни наблюдатели. Основната идея, която реализирахме, е да се покаже, че има активни и мислещи родители, които са ангажирани с училището и са част от училищната общност.
Кратко описание
Инициативата „Работа с родители” по проект „Довери ми се” е част от проекта на Национална мрежа за деца - „Училището като център в общността”. Целта е изграждане на доверителна връзка между родител и институция, като ученикът е поставен в центъра; промяна в подхода на учителите в работата им с родители; промяна на подхода на учителите към работата с ученици; промяна в отношенията на част на родителите по отношение обучителния процес и училищен живот.
Целева група
Родители, Ученици
Цели
Повишаване доверието на общността към работата на учителите в училище, като се онагледят и споделят добрите модели на взаимодействие между родители, ученици и учители.
Активности и времева рамка
VІ ,2015 г. - . Лятно училище за бъдещите първокласници. VІ ,2015 г.;ХІІ,2015 г.- Интерактивни срещи с родители и деца на първокласници- „Училище за родители". ІХ,2015 г.- . Изнесена квалификация – обмяна на опит. Х,2015 г. - „Да се научим да бъдем по-предприемчиви”-посещение на родители и ученици в био ферма;Интерактивни срещи с родители и деца на петокласници и осмокласници - „Училище за родители";„Професията на мама, професията на тате” – съвместен урок с родител - консултант. ХІ,2015 г.- Коледен базар – „Работилница на доброто”- доброволческа инициатива. ХІІ,2015 г.- . Да се запознаем с „невидимите” деца. от ІХ,2015 г. до ІІ ,2016 г. - „Уча буквите с мама и тате”-ежеседмични и едночасови занимания с родители и деца в І клас. ІІ ,2016 г.- . Кръгла маса на тема „Работа с родители”.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Общата стойност на проекта е 5135 лв.Паричните средства бяха изразходвани предимно за закупуване на материали, които послужиха в различните дейности, обучение на учителите, визита.
Ресурси - човеко-часове
-
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Източниците на финансиране са НМД, СОУ „Нешо Бончев”, доброволен труд и събрани средства от благотворителни дейности.
Тема(и)
Работа с родители
Основни предизвикателства
Като основно предизвикателство, пред което се изправихме, беше включването на голяма част от родителите в различните дейности като интерактивни срещи, спортни празници, съвместни екскурзии и други.
Елементи, които се получиха най-добре
Всички дейности по проекта носят своето послание и са със своя насоченост по определен проблем и определена група хора с различни потребности.
Постигнати цели
По представените презентации се вижда увеличеното участие на родители и ученици в дейностите. На проведените интерактивни срещи се попълниха анкетни карти по въпроси, свързани с училищния живот и взаимодействието със семейството.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Въведохме нови методи при провеждането на:извънкласни мероприятия;открити уроци;родителски срещи;вземане на общи решения.
Продължение
Ще продължи работата в три направления. Първото е индивидуално – педагогически консултации, второто е групово – открити уроци и съвместни инициативи и третото направление е колективното – на ниво училище, например коледни концерти, Бончевите празници и др.
Практически препоръки
Работата с ученици и родители обогатява и носи удовлетворение от постигнатите резултати. Чрез позитивния и градивен начин на взаимодействие с общността се постигат резултати по посока създаване на атрактивна ученическа среда, която провокира интереса на младия човек към самоусъвършенстване и развитие. По този начин те порастват ангажирани към заобикалящата ги среда и проблемите на обществото не им са чужди.
Към добри практики