Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Eлектронно букварче на добруджанчето с цел опознаване на региона. picture
Населено място
Добрич
Училище
ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
Брой редовни ученици
над 500
Име на описваната инициатива
Eлектронно букварче на добруджанчето с цел опознаване на региона.
Лице за контакт - име
Галина Кушова
Длъжност
Учител
Телефон
-
Електронна поща
hgstkm@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Основното предизвикателство пред общността, с което искахме да се справим е приобщаването на по-голям брой родители към училищния живот на техните деца и съпричастност към инициативите.
Кратко описание
В заключителния етап на проекта „ Училището – център на общността“ се зароди идеята за създаване на „Букварче на Добруджанчето“, първоначално в хартиен, а след това в електронен вариант. За всяка буква от българската азбука трябваше да бъде открито по нещо ценно за Добруджа и нашия град: личности, природни забележителности, събития, места и местности. Основната ни цел бе да се превърне традиционната представа за буквар във виртуална.
Целева група
Родители, Ученици
Цели
Споделено партньорство между училищата по и извън програмата.Превръщане на положителни инициативи в практика.Опознаване на бита и традициите в региона.Ангажиране и активно участие на семействата в инициативите на училището.Възпитаване в дух на приемственост.Придобиване на реална представа за нагласите на родителите към подобен род дейности. Популяризиране на училището сред обществото.
Активности и времева рамка
Активностите в проекта имат творчески характер и по тази причина не биха могли да се посочат времеви стойности. Работата по всяка активност е процес, който не ограничаваме във времеви рамки. Като цяло отнема около месец. Участници са класните ръководители на първи клас, част от родителите на първокласниците. Както в разглежданата, така и във всички инициативи те са наши партньори.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Използвани са ресурси на училището за закупуване на дискове.
Ресурси - човеко-часове
-
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Разчитахме изцяло на свои средства /училищни/.
Тема(и)
Работа с родители
Основни предизвикателства
Ангажиране и активо участие на семействата в инициативите на училището. Родителите се почувстваха творци, допринасящи за знанията на своите деца.
Елементи, които се получиха най-добре
В случая продуктът на нашата работа е изработване на електронно „Букварче на добруджанчето“. Този елемент имаше не само образователна, но и естетична страна. Постигнахме синхрон. Може да се използва в часовете по Роден край, както и за реклама на региона и училището.
Постигнати цели
Всички поставени цели бяха постигнати. Удовлетвореността ни ще е по- голяма, ако се бяха включили по-голям брой родители.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Общата работа с родителите носи удовлетвореност на учителския екип и на самите родители. Това за нас е по-полезния начин за обучение и възпитание на децата. Колкото повече дейности са съвместни с родителите от общността, толкова по-високи ще бъдат успехите на нашите деца.
Продължение
Възнамеряваме да продължим съвместната си работа с родителите по различни училищни и класни проекти е предизвикателството ни за следващата учебна година.
Практически препоръки
Създаването на подобен продукт предполага творческа мисъл и особен вид креативност. Не бихме могли да даваме препоръки в тази насока, но сме уверени, че само мотивирани родители и учители могат да творят заедно за общото на децата и училището ни.
Към добри практики