Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Лятно училище насочено към отпадащите ученици picture
Населено място
Караджово
Училище
ОУ „Васил Левски”
Брой редовни ученици
150-250
Име на описваната инициатива
Лятно училище насочено към отпадащите ученици
Лице за контакт - име
Красимира Благоева
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
ou_karadjovo@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
На първо ниво това е предизвикателството за справяне с неграмотността и отпадане на част от учениците. От друга страна лятното училище във формата, в която се прилага от две години позволява на децата от трите етносна (българи, турци и роми) да споделят знания и да бъдат толерантни, сплотява общността.
Кратко описание
По време на лятното училище децата получават повече индивидуална подкрепа и внимание. В рамките на три учебни седмици през 2015 година и две учебни седмици през 2016 се организират допълнителни занимания за развиване на ключови компетенстности за съответния клас и пряко свързани с индивидуалните способности и потребности на всяко дете. Основният таргет на лятното училище са деца, които не са покрили ДОС.. Лятното училище запълва нуждата от допълнително консултиране на изоставащите деца по един иновативен и атрактивен начин, ангажиращ всички деца. В програмата основно се включвта занимания по български език и математика, но това не изключва и придобиването на знания по другите учебни дисциплини. Всичко се съобразява с индивидуалните потребпности на децата. По преценка на учителя той адаптира индивуална програма за всяко дете.
Целева група
Ученици
Цели
Едно от предизвикателствата в общността около училището е привличането на отпадащите ученици и мотивирането на родителите им да подкрепят процеса на учене. С лятното училище си поставихме за основна цел активиране на тези ученици, иницииране на диалог с родителите. Формиране на базисни умения и начална грамотност на таргет групата. Развиване на социалните умения. Повишаване на мотивацията за присъствие в училище и участие в учебния процес на учениците. Формиране на умения за учене.
Активности и времева рамка
Събиране на учителите и оформяне на идеята. Проучване сред класовете и другите учители за учениците, които имат нужда от лятно училище. Административно спазени процедури за случване на училището. Екипите учители се събират и определят ключовите и значмими умения, върхпу които ще се работи. Определяне на нужните ресурси и набавянето им. Осигуряване на храна за учениците, която е допълнителна мотивация за участие в лятното училище. Провеждане на лятното училище в рамките на три седмици през 2015 и две седмици през 2016 година.
Екип
4-12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Храната през 2016 година е дарение. Осигурени помагала и други учебни пособия. Повечето от работните тетрадки бяха дарение от местна книжарница.
Ресурси - човеко-часове
Началните учители. Екипите по класове.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Дарения и проект „Училището като център в общността” .
Тема(и)
Отпадане от училище, Приобщаващо образование
Основни предизвикателства
Едно от основните предизвикателства беше липсата на посещаемост в началото. Преодоляхме го с лични посещения в квартала на селото с преобладаващо малцинствено население и разговори с родителите. Първоначално родителите не бяха от помощ в осигуряването на посещаемост на децата в училище през лятото. Предизвикателство беше да ги накараме да разберат, че не им отнемаме свободното време, а го запълваме с нещо смислено. Да не се гледа на лятното училище като наказание, защото битува една такава практика, че лятното училище е наказание „като лятна работа” .
Елементи, които се получиха най-добре
Менторството на отличници работещи с отпадащи ученици се получи добре. Това е добра практика, която може да се прилага и самостоятелно и която се отразява изклюмително добре на всички деца.
Постигнати цели
Резултатите са видими и осезаеми за децата. При нас това училище са малките крачки към голямото пътуване в образованието.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Връзката с родителите е на първо място и нейното подобряване. По-сериозната ПР кампания за популяризиране на идеята за училището. Обмисляме и училище за родители, защото на част от децата родителите са неграмотни и това възпрепятства процеса на учене на самите деца.
Продължение
Да, продължаваме. Лятното училище доказва своята полза за децата всяка година и сплротяването на общността с тяхното идване. Важно е да включим родителите. Обмисляме разнообразяване на програмата – тематични седмици, представления и др. Създаване на по-добър график и описване на методологията, по която работим.
Практически препоръки
Към добри практики