Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Споразумение за съвместна работа на  учители и родители picture
Населено място
Сливен
Училище
4 ОУ „Димитър Петров”
Брой редовни ученици
350-500
Име на описваната инициатива
Споразумение за съвместна работа на учители и родители
Лице за контакт - име
Силвия Аврамова
Длъжност
директор
Телефон
-
Електронна поща
ou_dpetrov@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Основната цел, която си поставихме със създаването на това споразумение е е по-активното родителско включване в дейността на училището. За училището е от изключителна важност да се намира правилният подход, който да въвлече повече родители в живота на училището. Насочихме първите споразумения към родителите на ученици от 1 и 2 клас, като това е подобаващ начин от началото на процеса на обучение на децата, родителите да бъдат въвлечени. Идеята е това споразумение да се прилага и в по-горните класове.
Кратко описание
Създаване на споразумение за партньорство в името на развитето на децата. Споразумението се сключва между учителите и родителите на деца от първи и втори клас. Частите на процеса бяха създаване, оформяне, и тържествено връчване на споразуменията.
Целева група
Родители, Учители
Цели
Ангажиране на родителите. Поставяне на ясни роли и отговороности на учители и родители и приемането, че всички сме отговорни в процеса на отглеждане и възтпитание на децата.
Активности и времева рамка
Идеята се роди по време на една от регулярните срещи с екипа на училището. По време на едно от обученията по проект "Училището като център в общността" е била представена тази интересна и добра практика. След първоначалната идея се проведе фокус група с учителите, на която заедно с модератора по проекта финализирахме родителското споразумение. На първите родитески срещи за годината запознахме на родителите със съдържанието на споразумението и целите му. Последва тържествено подписване от родителските общности по паралелки и връчване на ръководството на училището.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Минимални финансови ресурси за разпечатването и церемонията.
Ресурси - човеко-часове
Беше нужно пространство за творчество, воля и смелост.
Училищни ресурси
зала
Източници на финансиране
Дарение от родителите – за почерпката на церемонията, проекта общносто училище, други дарители.
Тема(и)
Работа с родители
Основни предизвикателства
Проворкиране активността на родителите, което се преодоля чрез диалог и мотивиране в името на децата.
Елементи, които се получиха най-добре
Екипна работа от страна на учителите при съставяне на споразуменитео – творческият момент. . Въвличането на родителите с поставяне на акцент над доброто бъдеще на децата.
Постигнати цели
Все по-нарастващото доверие между родителите и учителите ; чувствата и усещанията на децата – те са щастливи, че мама и баба идват на екскурзиите и т.н.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
-
Продължение
Да , възнамеряваме да разширим инциативата сред по-големите ученици и да я популяризираме чрез табла, за да бъде видимо и за ученици. Подписване на подобен тип споразумения и с учениците от 7-ми и 8-ми клас.
Практически препоръки
Имаме нужда от достъп до други подобни добри практики.
Материал 1
b77b3009b975aca5b8961c91258e882d.pdf
Към добри практики