Пишете ни

Добра практика от училищно ръководство

Форум за обмяна на добри практики за работа в мултикултурна среда picture
Населено място
Селановци
Училище
ОУ „Н.Й.Вапцаров”
Брой редовни ученици
150-250
Име на описваната инициатива
Форум за обмяна на добри практики за работа в мултикултурна среда
Лице за контакт - име
Петя Русинова, Петя Илиева, Даниела Кунчева
Длъжност
-
Телефон
-
Електронна поща
ou_vaptsarov@abv.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Училището работи със 174 ученици от двата етноса /53% българи и 47% роми/. 30 от тях са със СОП. Селото е разположено в един от най-бедните райони на страната и запазването на образованието като ценност e предизвикателно.
Кратко описание
В навечерието на деня на Земята в ОУ „Н.Й.Вапцаров” Селановци, съгласно плана на РИО – Враца, се проведе форум за обмен на добри практики с директори и учители от областта на тема: „Ефективен учебно-възпитателен процес в условията на обучение в мултикултурен клас”. В рамките на форума гостите на училището станаха свидетели на 8 практики за работа в мултикултурен клас. Те включваха, както занимания по интереси по проект „Всеки ученик ще бъде отличник” на Център АМАЛИПЕ, така и дейности в час на класа, на урок по забавна математика, групови и индивидуални практики по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР. Акцент в срещата беше участието на 18 родители, които се включиха в практиките и в проведената след тях дискусия.
Целева група
Директори, Родители, Учители
Цели
Подпомагане и насърчаване на училищата и детските градини от област Враца в разработването и прилагането на механизми за работа в мултикултурна образователна среда, което би довело до утвърждаването на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система.
Активности и времева рамка
03.2016 – на работна среща на екипа по инициатива на учителите и съобразено с възможностите на учениците се определиха осемте практики, които ще се включат във форума. С писмо до РИО директора предложи темата, видовете практики, дата и лого на събитието. 04.2016 – подготовка на събитието 21.04.2016 – провеждане на събитието След 21.04.2016 – отразяване на събитието, изпращане на благодарствено писма до кмета на общината и удостоверения за участие на учители и директори в събитието
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Материалите, необходими за различните практики бяха подсигурени от бюджета на училището /не повече от 100 лева – хартия, папки, химикалки, ламинатни листа, картон, кадастрон, брашно/.
Ресурси - човеко-часове
-
Училищни ресурси
флипчарт, материали за рисуване, зала
Източници на финансиране
Разходът за мащабното събитие не беше голям. Община Оряхово оцени значимостта му и пое по-големия финансов разход. Училището изпрати благодарствена грамота.
Тема(и)
Отпадане от училище, Приобщаващо образование
Основни предизвикателства
Включване на родителите с желание в инициативата. -Получихме съдействие от активни родители, участници в НРРК „Дъга” Недостиг на средства за логистика. - След разговор с кмета на общината в присъствието на кмета на селото, разходът бе поет от общинския бюджет Правилно разпределяне на краткия времеви ресурс – от 12:30 – начало на регистрация до 16:30 – край на събитието.
Елементи, които се получиха най-добре
Всички елементи на събитието са реализирани без пропуски. Значителна част от тях могат да бъдат използвани в други форми или самостоятелно.
Постигнати цели
Целите на форума бяха реализирани. Остана колебанието дали трябва да се провеждат толкова практики едновременно. Това лишава гостите от възможността да видят повече от една – две. Училището беше заложило като индикатор брой учители, директори и родители, участници в събитието. Индикаторите бяха преизпълнени.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Подобни инициативи са изключително полезни за всички участници в тях, независимо от позицията на участници, гост или съорганизатор.
Продължение
Бихме провели подобна инициатива с по-малък брой практики по друга тема само за училищата в община Оряхово с гостуване и на ученици.
Практически препоръки
НМД може да проведе подобни форуми за обмяна на добри практики по различни теми в общностните училища.
Към добри практики