Пишете ни

Добра практика от НПО

Обучителна програма "Киберскаут" picture
Населено място
Фондация "Приложни изследвания и комуникации"
Училище
Над 25 ОУ и СОУ от цялата страна.
Брой редовни ученици
250-350
Име на описваната инициатива
Обучителна програма "Киберскаут"
Лице за контакт - име
Георги Апостолов
Длъжност
координатор на програмата
Телефон
02 9733000
Електронна поща
georgi.apostolov@online.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Инцидентите с деца в интернет са все по-често срещано явление, с което обаче училищата не са готови да се справят. Още повече, че децата, които се сблъскват с онлайн проблеми, не са склонни да споделят с учители и родители, а най-често се обръщат към свои връстници. Най-рисковата възраст е 11-15 години.
Кратко описание
В рамките на два дни децата се запознават с най-често срещаните опасности в интернет, начините за тяхното предотвратяване, а също така как да предадат получените знания на своите връстници. Обучените ученици получават и възможността да участват в състезание с другите обучени техни връстници от други населени места и училища в подготвяне и провеждане на дейности за техни връстници. Излъчват се три най-добри дейности и участвалите в тях ученици се награждават на тържествена церемония в София в Деня за безопасен интернет през февруари следващата година. По време на обучението се провежда и 3-4 часово обучение на учители, които да помогнат за организиране и провеждане на дейност.
Целева група
Ученици, Учители
Цели
Изграждане на мрежа от ученици от 5 до 7 клас, които са подготвени да помогнат със съвет на свои връстници, които са изпаднали в рискова ситуация в интернет.
Активности и времева рамка
Обявяване на конкурс между училищата, които кандидатстват за участие в програмата. Бонус носят поканите за обучение на деца от повече от едно населено място и повече училища и включването на деца от различни социални и етнически групи.
Екип
2-3 човека
Брой участници
21-30
Ресурси - парични
За финансиране на програмата беше сключено партньорство с Теленор България, които покриват разходите по обученията.
Ресурси - човеко-часове
Методиката вече е отработена, известно време отнема свързването с подходяща фирма, която да осигурява храната на децата през двата дни на обучението, както и подходящо помещение за обучение. Самото обучение се провежда от двама обучители, на които това отнема 3 или 4 дни според местоположението.
Училищни ресурси
флипчарт, проектор, зала
Източници на финансиране
Основен източник на финансиране е Теленор България.
Тема(и)
Дигитална грамотност, Превенция на насилието
Основни предизвикателства
Ангажирането на учители да съдействат на децата да измислят и проведат своя дейност не работи на всички места. Обявяването на състезание с награди за победителите повиши активността.
Елементи, които се получиха най-добре
Обучението е изцяло интерактивно, което изключително се харесва от децата и те участват много активно.
Постигнати цели
Проведените входни и изходни анкети с тях показват почти двойно повишаване на информираността и осъзнаването на най-големите рискове за деца в интернет. След обучението учениците са готови да помогнат със съвет на техни връстници, сблъскали се с рискова ситуация онлайн, както и да ги насочат към кого да се обърнат за помощ и съдействие.
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Подобни обучения са много необходими и се приемат добре от децата. Повече внимание и време изискват учителите, за да разберат смисъла на обучението и на това да подкрепят децата да приложат получените знания и умения на практика.
Продължение
Програмата ще продължи и през 2017 година.
Практически препоръки
Не.
Към добри практики