Пишете ни

Добра практика от НПО

Населено място
Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии”, София
Училище
35 СУ „Добри Войников”, град София НУ „Св.Св. Кирил и Методий”, град София СУ „Цветан Радославов”, град Свищов ОУ „Никола Вапцаров”, град Ботевград ОУ „Васил Левски”, село Литаково, община Ботевград ПГЛПЕХТ, град Ямбол
Брой редовни ученици
над 500
Име на описваната инициатива
Програма за изграждане на равнопоставена училищна среда “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”
Лице за контакт - име
Елена Велинова
Длъжност
Координатор на програмата
Телефон
02 988 78 55
Електронна поща
gert@mbox.contact.bg
Предизвикателства пред общността / училището
Училището е място, където, освен знания, младите хора трябва да придобиват умения да приемат себе си с разбиране и да се отнасят толерантно и с уважение към Другия, независимо от неговия пол, възраст, националност, религиозна и етническа принадлежност. От най-ранна възраст ние първо възприемаме Другия като момче или момиче, мъж или жена, и след това „виждаме” другите му характеристики. Полът ни предопределя голяма част от нашето светоусещане, желания и стремежи. Той влияе на избора ни на образование или сфера на професионално развитие. В същото време половите стереотипи, които влияят на мислите и нагласите за половете и техните роли, до голяма степен рамкират и ограничават изборите, които правят момичетата и момчетата. Разчупването на половите стереотипи при възприемането на Другия е важна стъпка в посока превенция на насилието, основано на пола. Преодоляването на причините за този вид насилие е важно и за двата пола, защото от последиците му в еднаква степен страдат и момичетата, и момчетата. Традиционните представи какъв трябва да бъде мъжът и каква трябва да бъде жената често пъти са в основата на случаите на домашно насилие, сексуален тормоз, насилствените ранни бракове.
Кратко описание
Програмата включва обучения и дейности на няколко нива: обучение на учители, на ученици, на обучители на връстници, обучение на връстници от връстници. Всяко обучение включва запознаване с джендър проблематиката и учене чрез преживяване с цел повишаване на чувствителността към насилието, основано на пола, както и към проявите или липсата на полова равнопоставеност. Участниците получават материали и примерни упражнения за работа в час на класа; насоки за включване на джендър теми в учебни часове; за разработване на ученически проекти по теми свързани с равнопоставеността на половете, с участие на родителите. Състезания между родители и деца; мултимедийни презентации от учениците за доказали се жени и мъже в нетрадиционни за пола сфери на живот; изложби за влиянието на половите стереотипи бяха основните дейности, които се реализираха както в самите училища, така и на други места. Програмата е реализирана за първи път в рамките на тригодишен проект. Целта му беше да се изгради партньорство между училището и семейството, като се създаде училищна среда, която отчита джендър спецификите, но и работи за изграждането на ненасилствени отношения между децата, вкл. по признак “пол”.
Целева група
Родители, Ученици, Учители
Цели
Основните цели на програмата са свързани с това, да се превърне училищната общност в по-сигурно място за децата, където насилието и злоупотребата на основата на пола се сведени до минимум, а стереотипното мислене по отношение на пола е трансформирано в конструктивно сътрудничество между момичета и момчета, от една страна, и между ученици, учители и родители, от друга страна. Програмата цели промяна в традиционните нагласи и разбирания за ролите, определени от пола, с които повечето млади хора се сблъскват, както в семейството, така и в училище, и в широкото обществено пространство, и които водят до ограничаване на възможностите за реализация на младите хора, което в същността е ограничаване на изконното им право на избор. Специфичните цели на програмата се отнасят до повишаване информираността на младежите за ползите от равните възможности за момичетата и момчетата, което ще допринесе за намаляване на нивото на насилие, основано на пола и ще редуцира и промени редица отрицателни стереотипи, определени от пола.
Активности и времева рамка
Дейностите по Програмата влизат в годишния план на училището, което я прилага. Това се налага заради по-добрата организация и координирането на дейностите с други училищни инициативи.
Екип
над 12 човека
Брой участници
над 30
Ресурси - парични
Основният ресурс, който е необходим за реализирането на тази програма е ресурсът “време” .
Ресурси - човеко-часове
----
Училищни ресурси
флипчарт, проектор, материали за рисуване, компютри, зала
Източници на финансиране
Програмата “Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” се реализира като част от проект със същото име, финансиран от швейцарската фондация “Оук”.
Тема(и)
Гражданско и здравно образование, Превенция на насилието, Приобщаващо образование, Работа с родители
Основни предизвикателства
Равнопоставеността на половете и насилието, основано на пола не се разпознават като проблемни области в училище. Като цяло учебните програми предоставят равни възможности и на момичетата, и на момчетата да се включват еднакво в учебните дейности. В същото време продължават да съществуват неосъзнати нагласи за способностите на момичетата и на момчетата, за това кой от двата пола в кои сфери се справя по-добре. Съответно насилието, основано на пола не се разпознава като проблем, защото до голяма степен то се свързва предимно с физически посегателства, но отношенията, базирани на полови стереотипи, които ограничават, етикетират и предопределят изборите на младите хора в посока, различна от желаната, допринасят и пораждат прояви на насилие, основано на пола. Справянето с тези предизвикателства в училищна среда се случва посредством по-голямата информираност и повишаване на чувствителността по теми, свързани с пола. Това се случва чрез добре структурирани обучения и дейности, които дават възможност и на учителите, и на учениците да се ориентират в т.нар. джендър проблематика и да проиграят и дискутират ситуации, свързани със стереотипите и насилието, основани на пола.
Елементи, които се получиха най-добре
Без първоначално обучение на възрастните и на децата, които биха искали да работят по темата, трудно може да се постигне успех в прилагането на програмата. Програмата „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” има своите специфики, които са свързани с разбиране на съдържанието на понятието „джендър” и с разпознаване на проявите на джендър проблематиката в ежедневни ситуации.
Постигнати цели
В началото и в края на програмата учениците попълват въпросник “Равнопоставеността на мъжете и жените, видяна през очите на децата”
Инструмент за измерване на резултати
-
Изводи
Темата за половете, като цяло, отсъства от учебните програми, а половите стереотипи все още силно влияят на изборите, които правят младите хора. Темата за половете и техните роли е не само важна, но наложително е тя да бъде обсъждана в училищна среда, защото това дава възможност на децата и юношите да се справят със собствените си страхове, със собствените си притеснения и дилеми.
Продължение
Програмата „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” прерасна в национален конкурс със същото име. Досега този конкурс има три издания, осъществени с подкрепата на МОН и НМД. Идеята на конкурса е да се даде възможност на училища от цялата страна, които развиват и реализират добри практики с цел превенция на насилието сред младите хора, вкл. на основата на пола, да споделят тези практики и да покажат резултатите,които са постигнали. Екипът на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии” планира да обяви в началото на 2017 година четвъртото издание на конкурса „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”, отново с подкрепата на МОН.
Практически препоръки
Темата за стереотипите и насилието, определени от пола могат да допълнят с нови перспективи учебното съдържание по история; литература, музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт.
Към добри практики