Пишете ни

Обучение

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА - ПЪРВИ МОДУЛ picture
Тема
СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА - ПЪРВИ МОДУЛ
Кратко описание
Осиновените деца могат да проявяват белези на психическа чупливост и нестабилност, свързани с премеждията, през които са преминали – изоставяне, пребиваване в институция за отглеждане, осиновяване. Често срещаната непълна или липсваща информация за живота им преди осиновяването – данни за биологичните родители, преживян травматизъм и други се отразява патогенно на възможността им да изградят идентичност и родствени връзки спрямо новото семейство. Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Изоставянето - рискови моменти, ефектите на загубата върху детето, историята на изоставянето. • Изследване на депресивната семиотика при детето. Симптоми, свързани с депресивното страдание. Симптоми като защита срещу депресивната позиция. Депресивният еквивалент. Депресията, в зависимост от възрастта на детето • Понятието травматизъм. Ранен травматизъм. • Белези на афективен дефицит – дефиниция. Клиника (хоспитализъм, раздяла, проблемни семейства) Практическата част включва: • Методи и техники за събиране на анамнеза и реконструкция на историята на осиновеното дете. • Работа с листи за наблюдение и оценка на настоящото състояние на детето. • Работа с казуси. • Анализ в малки групи и обща дискусия относно разграничаване на агресивните прояви и изборът на подход за тяхното овладяване и превенция. Продължителност и финансови параметри: Обучението е с продължителност 16 учебни часа, които са разпределени по следния начин: 4 часа предварителна работа по индивидуално изпратени материали, 8 часа присъствено обучение по приложена програма и 4 часа индивидуална работа по казус след приключване на обучението. Цената за един участник е 90 лева. 17.06.2017 | ул.Ангел Кънчев 43, партер. Обучението е одобрено със заповед № № РД09-1357 / 26.01.2017 на Министъра на образованието и науката и носи 1 кредит на всички педагогически специалисти.
Насочено към
Директори, Друг педагогически персонал, Учители
Продължителност
2-3 дни
Цена
90.00
Нужни ресурси
без ресурси
Дата и час
2017/06/17 10:00
Организатор
Асоциация "Българско психоаналитично пространство"
За контакти
Диана Циркова, E-mail: dianatsirkova@yahoo.com или Десислава Гъдева E-mail: dessi-gadeva@abv.bg
Тема(и)
Превенция на насилието, Приобщаващо образование
Към обучения